Sat. Jul 13th, 2024

March 2024

पाय ओढणे ?

*पाय ओढणे* ✍️ २४७१ *विनोदकुमार महाजन* 🤔🤔🤔🤔🤔 आमच्या हिंदू धर्मात साधारणतः एक गोष्ट खूपच प्रकर्शाने जाणवते. एकमेकाचे पाय…

शेतकरी

*शेतक-याचं स्वप्न !!* ✍️ २४६२ *विनोदकुमार महाजन* 🍇🍇🍇🍇🍇🍇🍇 प्रत्येक शेतक-याचं एक स्वप्न असतं.जवळजवळं एकसारखंच. विहीर खणायची , बोअर…

Translate »
error: Content is protected !!